Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни

Макар и сравнително нова практика доброволчеството не е непознато за нашата страна. През последните години като социална и обществена дейност и практика то се развива и подкрепя основно от организации от неправителствения сектор и отделни лица. Не съществува легална (правна) дефиниция за термините „доброволец”, „доброволческа дейност”, „доброволческа организация” или „център за доброволческа помощ”. Доброволчеството може да бъде определено като полагането на труд и предоставяне на услуги без оглед на финансовата изгода. Следователно доброволец е всяко лице, което извършва такъв безвъзмезден труд. Същественият факт е, че статутът на доброволците и техните права и задължения не са законово регулирани. Най-важните фактори при взимането на решение за ангажиране с доброволческа дейност са съчетаването на професионални или лични интереси с възможностите за доброволчество, както и на извлечените от опита ползи и усещането за удовлетвореност. Доброволчеството може да бъде определено като социална дейност, при която водеща роля имат хуманистичните нагласи и активната социална позиция. Доказано е, че доброволческият труд прави хората, които го практикуват по-щастливи и успешни в живота. Освен множеството умения и качества, които развиват, хората усвояват идеята, че да помагаш на другите, означава да помагаш най-много на самия себе си.

Чрез участие в доброволческа дейност доброволците могат да получат добри познания по различни теми, които по един или друг начин могат да им бъдат полезни в живота. Често тези знания не могат да бъдат усвоени по друг начин или са достъпни за малцина. Доброволчеството е една възможност за придобиване на знания за конкретния индивид, като по този начин той си доразвива уменията и подобрява самочувствието си. Доброволческите дейности представляват един много богат опит, способстващ развитието на социални учения и компетенции, както и чувство за солидарност към другите. Всички дейности, които се извършват от доброволци на различна възраст, са решаващи за развитието на демокрацията.

Доброволците ще получават сертификат, който удостоверява придобития неформален опит и представлява „голям плюс” в бъдещата професионална кариера и образователен път на доброволците.

В своята цялостна дейност „Varna Volunteers” ще се стреми да създаде място на което регистрираните доброволци ще получават информация за събития, прояви и различни обществени дейности, в които могат да се включат. От друга страна всеки регистриран доброволец ще има собствен профил и индивидуален електронен паспорт на доброволеца, което от своя страна ще спомогне организациите и лицата, които имат необходимост от доброволчески труд по-лесно да се свързват с доброволци.

За осъществяването на тези дейности и за да постигане целите, които си е поставило е необходимо „Varna Volunteers” да събира, обработва, съхранява и споделя ваши лични данни като доброволци, които приемате да се регистрирате, чрез нашата форма за регистрация. Събирането и обработването на Вашите лични данни става при стриктно спазване на принципите и изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и приложимото национално законодателство (Закон за защита на личните данни (изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г.).

 

Информация относно администратора на лични данни

Във връзка с дейностите по обработване на лични данни, които са необходими при осъществяване на дейността и постигане на целите на „Varna Volunteers”, в мое лице Пламен Б. Байков има качеството  администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и поема ангажимент да обезпечава сигурността на обработваните от него лични данни на физически лица – доброволци. Данни за контакт с „Varna Volunteers”, тел.: 0899 66 72 44, ел. поща: plamen_baykov@abv.bg

 

Дефиниции

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице (напр. пряко идентифициране може да се осъществи чрез индикатори като име, ЕГН, ЛНЧ и др., а непряко идентифициране – чрез адрес, телефонен номер, e-mail и др.).

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Регистър с лични данни“ представлява всеки структуриран набор от лични данни, независимо от неговия вид и носител, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

„Aдминистратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Oбработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

 

Предмет

Чл. 1 (1) Настоящата политика за защита на личните данни (Политиката) има за цел да представи на ясен и достъпен език информация относно характера и параметрите на обработването на лични данни, което „Varna Volunteers” извършва при осъществяване на своята дейност, в т.ч.:

 • за какви цели се събират лични данни;
 • основанията за събиране на лични данни;
 • за какъв срок се съхраняват събраните и обработвани лични данни;
 • с кого „Varna Volunteers” споделя обработвани и съхранявани от него лични данни;
 • какви видове „бисквитки“ използва уебсайта на „Varna Volunteers”;
 • прилаганите технически и организационни мерки за защита на личните данни;
 • какви са правата на физическите лица във връзка с обработването на отнасящи се до тях лични данни и как могат да бъдат упражнени;
 • каква е процедурата за уведомяване относно промяната на настоящата Политика.

(2) Настоящата политика се прилага по отношение на всички дейности, които „Varna Volunteers” осъществява.

(3) С настоящата Политика „Varna Volunteers”декларира, че в своята дейност прилага съответните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, съгласно принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, приложимото национално законодателство и насоките и добрите практики в областта на защитата на данните.

 

Типове събирана информация

Чл. 2 „Varna Volunteers” събира, обработва и съхранява следните типове информация, свързана с:

 • регистрация на лицата, които желаят да се занимават с довроволческа дейност, създаване на електронен паспорт на доброволеца за всяко лице и осъществяване на връзка между лицата, които са включени в доброволческата базата данни на платформата „Varna Volunteers” и лицата, респ. проектите, които се нуждаят от помощта на доброволци;
 • работа на устройства, уебсайтове и приложения, чрез които „Varna Volunteers”осъществява своята дейност.

 

Категории лични данни

Чл. 3 (1) „Varna Volunteers” събира, обработва и съхранява следните категории лични данни:

 1. На физическите лица – доброволци, които са включени в доброволческата база данни на платформата:

а) физическа идентичност – имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни от документ за самоличност, телефонен номер, e-mail;

б) образование – документ за придобито образование, квалификация, правоспособност;

в) трудова дейност – документи удостоверяващи трудов стаж и професионална автобиография;

г)  лични данни свързани с присъди и нарушения (свидетелство за съдимост), когато се изисква по закон;

д) данни за банкова сметка за изплащане на възнаграждения, хонорари, обезщетения и други плащания, установени със закон или свързани с договора;

е) образ (снимка).

 1. Работа на устройства, уебсайтове и приложения, чрез които „Varna Volunteers”осъществява своята дейност:

а) технически данни и идентификатори: IP адреси, МАС адреси и име на устройство, история на посещаваните сайтове;

б) „бисквитки“ – подробно описани в чл. 25 от Политиката.

(2) В случай, че лични данни на физически лица се събират и обработват на основание спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора или са необходими за изпълнението на договор, същите са задължени да предоставят данните в срок, както и да уведомят своевременно „Varna Volunteers”, в случай на промяна на предоставените лични данни. Отказът да се предоставят данни на цитираните основания може да доведе до невъзможност да се предостави съответната услуга или да се осъществи съответната дейност, за изпълнението на която се събират и обработват личните данни.

 

Цели

Чл. 4 „Varna Volunteers” събира личните данни по чл. 3, със следната цел:

По т. 1 за реализиране на своите цели и дейност, изразяващи се в създаване, поддържане и актуализиране на доброволческа база данни и осъществяване на контакт между доброволците и лицата, респ. проектите, които се нуждаят от помощта на доброволци.

По т. 2 за удостоверяване на потребителски профили и подобряване на качеството на услугата от уебсайта на платформата.

 

Правни основания

Чл. 5 (1) „Varna Volunteers” събира, обработва и съхранява личните данни по чл. 3 (1) от Политиката на основание съгласието на физическите лица (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните)

(2) „Varna Volunteers” може да обработва лични данни, в случай, че е необходимо да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните (чл. 6, пар. 1, б. „г“ от Общия регламент относно защитата на данните).

(3) „Varna Volunteers”може да обработва лични данни на физически лица и при наличие на правен (легитимен) интерес, освен когато пред този интерес преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните (чл. 6, пар. 1, б. „е“ от Общия регламент относно защитата на данните).

(4) В случаите на обработване на личните данни, основано на съгласието на лицето, то е доброволно, свободно изразено, конкретно и недвусмислено предоставено от физическото лице – субект на данни за конкретната цел, за която съгласието е необходимо. Предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време по съответния ред и начин.

 

Обработване на лични данни, споделяне на данни и срокове за съхранение

Чл. 6 (1) За да осъществява своята дейност, „Varna Volunteers” обработва предоставените лични данни по следните начини:

 • чрез попълване от страна на физическите лица, желаещи да бъдат включени в доброволческата база данни на платформата на онлайн регистрационна форма;
 • при актуализиране, коригиране или изтриване на данни по искане на субекта на данни или по искане на „Varna Volunteers”, както и в изпълнение на някое друго приложимо основание, чрез попълване на съответното заявление на хартиен носител или в електронна среда (уебсайт);
 • чрез обработка на информация за IP адреси и „бисквитки“.

(2) С оглед дейността на си „Varna Volunteers” ще предоставя личните данни на физически лица – регистрирани доброволци единствено на лица и организации, които се нуждаят от доброволчески труд. С регистрацията си чрез регистрационната форма, физическите лица дават съгласието си, по смисъла на чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Общия регламент относно защитата на данните, техни данни да бъдат предоставяни на организации и лица само и единствено за целите на доброволческата дейност.

(3) “Varna Volunteers” се задължава да не предоставя лични данни регистрирани доброволци на лица и организации и за цели различни от посочените в ал. 2, без изрично съгласие, освен ако това е необходимо за изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни.

(4) В случай, че „Varna Volunteers” предостави лични данни, които обработва на обработващ лични данни, това става въз основата на писмен договор или друг правен акт, с който са уредени взаимоотношенията между страните, съобразно изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

(5) „Varna Volunteers” не предава лични данни на субекти към физически и юридически лица, установени в държави и международни организации извън ЕС и ЕИП.

(6) В зависимост от целите, за които се обработват личните данни по чл. 3 (1) от настоящата Политика, срокът за съхранение на данните е различен.  Лични данни, които се обработват в изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо администратора се съхраняват за определения в съответния нормативен акт  срок или с оглед предвидения давностен срок. Лични данни, които се обработват на основание съгласието на субектите се съхраняват за срок относим към постигането на целите, за които данните са събрани и се обработват, респ. до оттегляне на съгласието от страна на субекта.

 

Права на физическите лица – субекти на данни

Процедура за приемане, разглеждане и отговор на заявления на физически лица, съдържащи искания за упражняване на правата им като субекти на лични данни

Чл. 7 Всяко физическо лице има право на достъп до лични данни отнасящи се до него, които се обработват и съхраняват от „Varna Volunteers”. В случаите, когато правото на достъп на физическото лице може да доведе до разкриване на лични данни на трети лица, „Varna Volunteers”предоставя на заявителя достъп само до онази част от информацията, която се отнася до него. Данните не се предоставят, когато е налице изрична законова забрана за това.

Чл. 8 При упражняване на правото му на достъп, физическото лице – субект на данни има право да поиска по всяко време от „Varna Volunteers”:

 • потвърждение за това, дали данни, свързани с него, се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни (в случай, че данните не са получени от субекта на данни), получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и срокът, за който ще се съхраняват данните;
 • съобщение до него в разбираема форма, съдържащо неговите лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник (в случай, че данните не са получени от субекта на данни).

Чл. 9 „Varna Volunteers” предоставя информацията безплатно. При повторно искане, в случаите на явна злоупотреба с права от страна на субектите на данни  и когато предоставянето на тази информация би представлявало  прекомерна трудност или е свързано с разходи и прекомерно време за изготвяне на справката, „Varna Volunteers”може да определи такса за предоставяне на исканата информация.

Чл. 10 Физическо лице – субект на лични данни има право да изисква по всяко време от „Varna Volunteers”

 • да се коригират и допълнят негови неточни или непълни лични данни;
 • да бъдат изтрити негови лични данни, обработването на които не отговаря на разпоредбите на приложимото законодателство на ЕС и разпоредбите на относимото национално законодателство или се извършва на отпаднало основание („право да бъдеш забравен“). Физическото лице има право по всяко време, докато лични данни отнасящи се до него се обработват от „Varna Volunteers”, в случаите при които обработването се основава на съгласието на лицето, да оттегли съгласието си и да поиска изтриване на данните. „Varna Volunteers” може да продължи да обработва данните единствено в случай, че е налице законово задължение за това.
 • да уведоми трети лица, на които негови лични данни са били разкрити, относно тяхното премахване или блокиране, освен ако това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
 • да ограничи обработването на лични данни при наличие на правен спор между администратора и физическото лице относно обработването до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • трансфер на личните му данни, ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или в изпълнение на договор и ако това е технически осъществимо без прекомерни усилия и разходи от страна на „Varna Volunteers”. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 • да предостави условия за упражняване правото на възражение срещу обработването на лични данни.

Чл. 11 „Varna Volunteers” не осъществява автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Чл. 12 Писмено заявление съдържащо искане за упражняване на някое от посочените по-горе права се подава на следния адрес: plamen_baykov@abv.bg

Чл. 13 Заявлението се подава лично от лицето, за което се отнасят данните или от негов представител, изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14 Заявлението трябва да съдържа:

 • име, адрес и други данни, необходими за идентифициране на съответното физическо лице;
 • изложение на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на исканата информация;
 • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Чл. 15 „Varna Volunteers” може да предостави информацията  според предпочитанията на заявителя  под формата на изявление, устно или писмено, или под формата на преглед на данните от съответното лице или негов надлежно упълномощен представител.

Чл. 16 Физическите лица могат да поискат  копия на отнасящите се до тях лични данни на носител или по електронен път, освен ако това е забранено от закона или списание „Varna Volunteers” няма техническата възможност за това.

Чл. 17 „Varna Volunteers” разглежда заявлението и дава отговор в 30 (тридесет) дневен срок от постъпването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца като се вземе предвид сложността на искането.

Чл. 18 В срока по чл. 18 „Varna Volunteers” решава дали да предостави пълен или частичен достъп до данните на заявителя  или да откаже предоставянето, като посочи причините за това.

Чл. 19 „Varna Volunteers” уведомява писмено заявителя за своето решение или отказ в рамките на съответния срок. Известието се връчва лично  срещу подпис или с препоръчана поща. Ако заявлението е получено по електронна поща, уведомлението се изпраща по електронната поща на заявителя.

Чл. 20 „Varna Volunteers”може да откаже достъп до лични данни, когато такива данни не съществуват или предоставянето им е забранено от законова разпоредба. „Varna Volunteers”отказва пълен или частичен достъп до личните данни  за лицето, за което се отнасят тези данни, когато такъв достъп би застрашил националната сигурност или това е предвидено в специален закон, както и когато това би попречило на предотвратяването или разкриването на престъпления, тяхното преследване или изпълнението на наказателни санкции.

 

Мерки за информационна сигурност и защита на личните данни

Чл. 21 „Varna Volunteers”прилага съответните технически и организационни мерки с цел да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването на лични данни на доброволци се извършва в съответствие с принципите и изискванията на Общия регламент относно защитата на данните и относимото национално законодателство, посредством физическа, техническа, персонална защита.

В случай, че лични данни на физически лица се обработват на хартиен носител се прилагат съответните технически и организационни мерки за документална защита.

 

Уведомяване при промени в настоящата Политика

Чл. 22 „Varna Volunteers” може да прави изменения  и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката те ще бъдат своевременно отразени в нея и предоставени  на разположение на всички заинтересовани лица на нашия уебсайт www.varna-volunteers.com

Чл. 23 Физическите лица имат право да отправят жалба до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че техни права, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните и приложимото национално законодателство са нарушени от администратора или в случай, че същия не спазва свои задълженията, във връзка с обработването на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

телефон: 02/91-53-555

електронна поща: kzld@cpdp.bg

уебсайт: www.cpdp.bg

Чл. 24 При нарушаване на правата им по Общия регламент относно защитата на данните и Закона за защита на личните данни, лицата могат да обжалва действия и актове на администратора и пред съда.

 

Употреба на „бисквитки“ в уебсайта на „Varna Volunteers”

Чл. 25 (1) Уебсайтът на„Varna Volunteers” (www.varna-volunteers.com) използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър на ползвателя от посетения уебсайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на уебсайта.

(2) Уебсайтът на „Varna Volunteers” използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на сайта към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет.

(3) Уебсайтът на списание „Varna Volunteers” може да използва следните видове „бисквитки“:

– сесийни „бисквитки“ – това са временни файлове, които се изтриват, когато браузърът бъде затворен;

– постоянни „бисквитки“ – това са файлове, които остават в браузъра, докато не бъдат изтрити ръчно или докато потребителския браузър не ги изтрие въз основа на период на продължителност;

– необходими „бисквитки“ – това са файлове, които са необходими за функционирането на уебсайта, даващи възможност за придвижване  на потребителите из сайта;

– „бисквитки“, които изпращат информация към „Varna Volunteers”, т. нар. „бисквитки от първа страна“ – това са „бисквитки“, които могат да бъдат прочетени само от сайта на „Varna Volunteers”.

 

Тази политика е в сила от 03 март 2020 год.